Bài tập Quản lý bán hàng
Xây dựng cơ sở dữ liệu Quản lý bán hàng theo yêu cầu cho trước
Tạo Menu trong Microsoft Office Access
Tạo Menu trong Microsoft Office Access gồm có 5 bước: 1. Cấu hình access option, 2. Tạo bảng UsysRibbons, 3. Thêm record thiết lập Menu vào bảng, 4. Cấu hình Ribbon and Toolbar Option, và 5. Khởi động lại Access
Bài tập Macro
Khởi tạo Access sau đó mở tập tin CSDL QL_LUONG.MDB (Quản lý lương), và thực hiện tạo các Macro và Menu theo các yêu cầu sau
3. Các khái niệm cơ bản
Các khái niệm về Cơ sở dữ liệu, bảng trong cơ sở dữ liệu (table), câu lệnh truy vấn (query), biểu mẫu (form), các mẫu báo cáo (report, bảng ghi (record), trường (field),...
1. Giới thiệu chung về Access
Là một hệ quản trị CSDL quan hệ (Relation Database Management System: RDBMS) chạy trên môi trường Windows 98/Me/2000 hoặc XP do hãng phần mềm Microsoft sản xuất và phát triển trong thời gian từ 1992-2001.
Bài 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access.
Nội dung bài 1 nhằm giới thiệu tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, các thao tác cơ bản trên Microsoft Access.
5.	KỸ THUẬT SUB-FORM
Tạo Sub form (dùng công cụ trình thông minh Form Wizard).
4.	CÁC THUỘC TÍNH TRÊN FORM VÀ TRÊN ĐỐI TƯỢNG
Bạn có thể sử dụng công cụ biểu mẫu (Form) để tạo ra một biểu mẫu chỉ với một lần nhấp chuột. Khi bạn sử dụng công cụ này, tất cả các trường từ các nguồn dữ liệu sẽ được đặt lên biểu mẫu.