3. Các khái niệm cơ bản
Các khái niệm về Cơ sở dữ liệu, bảng trong cơ sở dữ liệu (table), câu lệnh truy vấn (query), biểu mẫu (form), các mẫu báo cáo (report, bảng ghi (record), trường (field),...
1. Giới thiệu chung về Access
Là một hệ quản trị CSDL quan hệ (Relation Database Management System: RDBMS) chạy trên môi trường Windows 98/Me/2000 hoặc XP do hãng phần mềm Microsoft sản xuất và phát triển trong thời gian từ 1992-2001.
Bài 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access.
Nội dung bài 1 nhằm giới thiệu tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, các thao tác cơ bản trên Microsoft Access.
5.	KỸ THUẬT SUB-FORM
Tạo Sub form (dùng công cụ trình thông minh Form Wizard).
4.	CÁC THUỘC TÍNH TRÊN FORM VÀ TRÊN ĐỐI TƯỢNG
Bạn có thể sử dụng công cụ biểu mẫu (Form) để tạo ra một biểu mẫu chỉ với một lần nhấp chuột. Khi bạn sử dụng công cụ này, tất cả các trường từ các nguồn dữ liệu sẽ được đặt lên biểu mẫu.
3.	TẠO FORM TỪ CỬA SỔ DESIGN
Design View cho phép thiết kế chi tiết hơn về cấu trúc Form. Chế độ này cho phép chúng ta có thể nhìn thấy các phần Header, Detail, Footer.
Bài tập Form
Khởi tạo Access sau đó mở tập tin CSDL QL_LUONG.MDB (Quản lý lương), và thực hiện tạo các Form theo các yêu cầu sau: